Entrance Babić Siča: 8:00-18:00

 

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza

KLASA: UP/I 034-01/19-01/01

URBROJ: 2125/18-01-19-07

Krasno, 06.08.2019.

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ dana  06. kolovoza 2019. godine objavljuje

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

PREDMET KONCESIJSKOG ODOBRENJA: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u postupku je dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza (taxi prijevoz kombi vozilima i minibusevima do maksimalno 20 sjedala) uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, na širem području Parka tj. prijevoza svim javnim prometnicama na kojima je dozvoljeno prometovanje, a povezuju lokalitete Babić Siča, Zavižan, Štirovača i Alan (prometovanje nije dozvoljeno prometnicama koje nisu javne namjene, odnosno prometnicama obilježenim znakom zabrane prometovanja).

RAZDOBLJE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA: od dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju do najkasnije 31. prosinca 2019. godine, ovisno o trajanju sezone posjećivanja.

BROJ KONCESIJSKIH ODOBRENJA: prihvatljive su sve ponude koje ispunjavaju kriterije iz točke 4. i točke 8.

 PONUDI ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA PRILAŽE SE:

 1. Dokaz o upisu u sudski registar trgovačkog suda ili registar obrtnika Republike Hrvatske ili izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od šest mjeseci računajući od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja,
 2. Licencija za međunarodni prijevoz putnika autobusima kao javnu uslugu,
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financije, ne starija od 30 (trideset) dana,
 4. Za svu navedenu dokumentaciju moguće je priložiti jednako vrijedan dokument zemalja članica EU.
 •  VISINA NAKNADE za koncesijsko odobrenje iznosi: paušalno 300,00 kuna.
 •  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. kolovoza 2019. godine.
 •  PONUDA ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA DOSTAVLJA SE NA ADRESU: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ , Krasno 96, 53274 Krasno s naznakom Ponuda za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza i prihvata posjetitelja – ne otvarati!
 • KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA su sljedeći:

           dosadašnje iskustvo u obavljanju aktivnosti iz Poziva.

 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda će nakon otvaranja ponuda izvršiti pregled i ocjenu ponuda, te u roku od 8 dana izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radi izrade prijedloga odluke o dodijeli koncesijskog odobrenja. Odluku o dodjeli koncesijskog odobrenja donosi Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a na temelju iste davatelj koncesijskog odobrenja i ovlaštenik sklapaju Ugovor o koncesijskom odobrenju. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Odabrani ponuditelji biti će dužni do dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju Javnoj ustanovi dostaviti potvrdu o uplati paušalnog iznosa kao osiguranje jamstva za ostvarivanja zaštite prirode.
 • Osim gore navedenih uvjeta, svi detalji vezani uz što kvalitetnije obavljanje djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje definirati će se prilikom sklapanja Ugovora o koncesijskom odobrenju. 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Sukladno čl. 188., st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenom području i st. 7. pravne i fizičke osobe iz stavka 1. moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet davanja koncesijskog odobrenja. Odluka o koncesijskom odobrenju donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na zahtjev (čl. 189., st. 1. Zakona o zaštiti prirode). Na osnovi odluke o koncesijskom odobrenju davatelj koncesije i ovlaštenik sklapaju ugovor o koncesijskom odobrenju (čl. 191., st. 1. Zakona).

U slučaju šumskih radova na prometnicama iz točke 1. ovog Poziva, potrebno je prilagoditi se uvjetima, postavljenoj signalizaciji i obavijestima te će isto biti definirano i Ugovorom o koncesijskom odobrenju.

Obzirom da prijevoz na širem području Parka uvelike ovisi o vremenskim uvjetima u zimskim mjesecima, koncesijsko odobrenje daje se najkasnije do 31. prosinca 2019. U slučaju završetka službene sezone posjećivanja prije 31. prosinca 2019. godine, o čemu ravnatelj Ustanove donosi odluku, koncesijsko odobrenje prestaje danom donošenje iste, te će ovlaštenik koncesije biti o tome odmah obavješten.

Budući da postoji interes gospodarskih subjekata za obavljanje istih aktivnosti, Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ pristupa raspisivanju poziva temeljem zahtjev pravne i /ili fizičke osobe.

                                                                                              Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

 

Tekst javnog poziva nalazi se u PDF-formatu

 


logo off canvas