Punto d'ingresso Babić Siča: Lun - Dom dalle 8:00 alle 16:00

 

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Propisi

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 139/10) na snazi je od 01. siječnja 2011. godine i njime se određuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti, a sve s ciljem osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija.

Ovim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave kojom čelnik Javne ustanove Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ kao proračunskog korisnika državnog proračuna potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Dokumenti:

  • Procedura iniciranja nabave putem narudžbenice i ispunjavanja narudžbenice u Javnoj ustanovi Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (PDF 496 kb)

  • Procedura zaprimanja i provjere računa, te pravovremenog plaćanja po računima u Javnoj ustanovi Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (PDF 615 kb)

  • Procedura stvaranja ugovornih obveza u Javnoj ustanovi Nacionalni park „Sjeverni Velebit“ (PDF 1 MB)

logo off canvas