Ulaz Babić Siča: pon - ned 8:00 - 18:00

Uprava

Uprava

Nacionalni park „Sjeverni Velebit” proglasio je 1999. godine Sabor Republike Hrvatske. Iste godine Vlada Republike Hrvatske osnovala je Javnu ustanovu „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, čija je zadaća upravljanje prostorom Parka. Ustanova je započela s radom 2001. godine, a djelatnost joj je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka “Sjeverni Velebit” u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području Parka.

Nadležno resorno ministarstvo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u sklopu kojeg se nalazi Uprava za zaštitu prirode.

Uprava Parka smještena je u velebitskom selu Krasnu, koje se nalazi unutar Parka prirode “Velebit”. Tu je i Info-centar Parka, sa suvenirnicom i prezentacijskom dvoranom.

Upravljanje se provodi na temelju Zakona o zaštiti prirode, Prostornog plana te Plana upravljanja, kao temeljnog strateškog dokumenta Ustanove. Plan upravljanja definira viziju i misiju Ustanove, zoniranje te ciljeve i mjere očuvanja prostora Parka. Donosi se za razdoblje od 10 godina, a provodi se putem godišnjih Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja.


Vizija Parka

Nacionalni park “Sjeverni Velebit” prepoznatljiv je dio Velebita po očuvanoj prirodnoj raznolikosti i doživljaju iskonske divljine. Oslonac je održivog razvoja lokalnih zajednica na tradicijskim temeljima i prostor stjecanja novih spoznaja.

 

View the embedded image gallery online at:
https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/uprava#sigProId6ed681db91


Tijela Ustanove

Tijela Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i stručni voditelj.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom, te donosi sve važne dokumente i odluke u vezi upravljanja. Sastoji se od pet članova koje imenuje Ministar nadležan za poslove zaštite prirode, a svoje odluke donosi na sjednicama Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit" su:

  • Ivana Šuman – predsjednica
  • Nela Palarić – član
  • Tome Devčić – član
  • Ivica Medarić – član
  • Vladimir Lopac - član

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu te brine o izvršenju programa rada i financijskog plana Ustanove. Ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit" je Irena Glavičić Sertić.

Stručni voditelj vodi stručni rad Ustanove, koordinira sve istraživačke aktivnosti u Parku i prati njihovu provedbu, prati i predlaže mjere očuvanja i zaštite prirodnih vrijednosti i kulturne baštine. Stručna voditeljica Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit" je Katarina Blažević.


Ustroj i rad Ustanove

Ustroj Ustanove definiran je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove . U sklopu Ustanove djeluju četiri Odjela:

  • Ured ravnatelja
  • Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
  • Odjel nadzora, tehničkih poslova i održavanja
  • Odjel općih i zajedničkih poslova.

U Parku je trenutačno zaposleno 17 djelatnika. Među našim je glavnim aktivnostima svakodnevni nadzor terena koji provode nadzornici. Stručni djelatnici imaju zadaću, u suradnji sa znanstvenicima, popisati i predstaviti prirodne i kulturne vrijednosti Parka te osmisliti programe njihova praćenja i zaštite. Park je također namijenjen posjećivanju i rekreaciji, pa mnogo pozornosti posvećujemo obrazovanju posjetitelja i šire javnosti putem prezentacija, izložbi, stručnih vođenja, poučnih staza, tiskanja stručnih vodiča, obilježavanje datuma važnih za zaštitu prirode i okoliša i slično. U svom radu surađujemo s brojnim znanstvenim i stručnim institucijama, lokalnom zajednicom, udrugama, školama, tvrtkama i turističkim sektorom.

Ustanova radi na temelju Statuta Ustanove, te drugih internih akata Ustanove. Rad Javne ustanove financira se iz državnog proračuna putem nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Manjim dijelom Ustanova se financira prodajom ulaznica, usluga i suvenira. Za pojedine projekte i akcije pronašli smo i sponzore naklonjene zaštiti i očuvanju prirode.

 

View the embedded image gallery online at:
https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/uprava#sigProId58e5a00094