Entrance Babić Siča: 8:00-18:00

 

Održano predavanje "VELEBITSKE ŠUME - SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA"

U petak 01. prosinca 2017. godine u 18:00 sati u Domu kulture M. C. Nehajeva Senj održano je predavanje “VELEBITSKE ŠUME – SVJETSKA PRIRODNA BAŠTINA”. Povodom upisivanja bukovih šuma Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Nacionalnog parka na UNESCO-v Popis svjetske baštine Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ organizirala je popularno stručna predavanja na kojima su sudjelovali profesori i znanstveni novaci sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Joso Vukelić održao je predavanje o vegetacijskim značajkama šumskih staništa u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Tema predavanja doc.dr.sc. Stjepana Mikca bila je rekonstrukcija ekstremnih klimatskih prilika na području NP Sjeverni Velebit. Interakcija prirodnih požara i životnog ciklusa prašuma crnoga bora bila je tema o kojoj je govorila Anja Žmegač, mag.ing.silv., dok je Domagoj Trlin, mag.ing.silv. objasnio unutargodišnju dinamiku rasta obične smreke u NP Sjeverni Velebit. Na kraju predavanja prof.dr.sc. Boris Hrašovec prikazao je dinamiku populacije štetnih insekata, ponajprije potkornjaka, te njihove uzroke i posljedice.

logo off canvas